小语吧首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机版
  1. 首页
  2. 小学语文备课
  3. 小学语文试卷
  4. 教师范文
  5. 小学生频道
  6. 语文基础知识
  7. 亿万先生
用户搜索 中学语文

拼音每课的过关练习_试题

  1. 来源:不详
  2. 作者:佚名
  3. 分享到:

拼音第一课过关测试卷

一、准确认读
ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é
二、比一比,读一读
ā—ō  á—ò  é—è  ǎ—ǒ  ā—ě   ó—é   e—ɑ  ǎ—é   à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě   ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é
评分标准:每个字母为2分。 日期

分数


拼音第二课过关测试卷

一、准确认读
ī ù yí ǖ í ǚ  yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì yū yú ǔ yǔ wù ǜ
二、比一比,读一读
ī—yu  ǖ—ū  í—ù  ǚ—ǔ  yú—wù ü—wǔ
yǐ—yǔ ì— wú ù—ǜ  yù—wǔ  ǜ—í ī—ì
wu—yú  yí—yù  i—ü

评分标准:每个字母为2分。 日期

分数

拼音第三课过关测试卷
一、        拼一拼,读一读
pà  bǎ  pú  bō  mū  bà  má  fà  mù  bò  mà  bī  bó   fǎ   bí  fá  bǐ  pó  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  pò  mǎ  pī  bā  pí  pū  mā  pǐ  mō  pì  pǒ  mó  wǒ  mǒ  mò  mī  bá  mí  mǐ  mì pǎ  mú  mǔ  pǔ  fā  pō  fū  pù  bǒ  fú  fǔ   pá   fù
二、读准词语
bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ   bǔ yú      pó po  ā  yí      wū yā    yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ
三、认读生字
我     爸爸    妈妈  

评分标准:每个字母、生字为1分。
日期                                                                        
分数                                                                        

拼音第四课过关测试卷
一、        拼一拼,读一读
dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  tù  dí  tà  nú  tā  nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ  lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī  dǐ   nílà  nǐ  nì  nā  lū  dé  lú  dē  lǔ  dá  lù    lǘnǚ  lā  lá  dī  lǎ  lē  dū  lè  lī  lì

二、读准词语
lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì  nǎ lǐ 
1 2 3 下一页

本文栏目:《小学语文知识点总结》

返回栏目
亿万先生安卓客户端