ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"/> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7"/> <title>bí‹R_{|ÿïSôv¥c©‹f[ùõ‹ ÿ - \í‹Q</title> <META name="description" content=" 1Ïc™QºN„vÁT(: s^fяºN0½[['Y¦^0°Qn‰sm0cKNåNR`02• € N ‚00Ÿ^Ý[Ø_ߘ 'YINÛQ6q04NqS NñO0IQfÊx=„0 NH\ N c00 —¬Ž=\v0{k €Tò] ‚ñ]:NºN0Á‰INÇR:N0'YlQàeÁy0 NH\ Nv™0}˜:_ NH\& & " /> <META name="keywords" content="bí‹R_{|ÿïSôv¥c©‹f[ùõ‹ ÿ,bí‹'YhQ" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/yuwencss/default.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/yuwencss/pindao.css"> <base target="_blank" /> </head> <body class="yuwenba"><!--^JTMO:nm¨R^JT120*300 úW@x‘˜Su˜…Q¹[u˜--> <div id=fudong></div> <DIV class=topad><script src=/meng/tongyong/qq.js></script></DIV> <!--v˜è{vF–ag--><div class="header_top" id="top"><div class="warp960"><p class="links"> <a href="http://www.520xy8.com/">\í‹'T–™u˜</a> | <a rel="external nofollow" href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.520xy8.com/','\í‹'T')" > ReQ6eυ</a>|<span class=net_top onclick="var strHref=window.location.href;this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.520xy8.com/');" style="CURSOR: hand"><a rel="external nofollow" href="#">¾‹:N–™u˜</a></span>| <a href="http://m.520xy8.com/" target="_self" class="guide">Kb:gHr</a></p><p class=zhuce><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- document.write('<iframe src="http://www.520xy8.com/denglu.asp" width="600" height="30" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>') //--></SCRIPT> </p></div></div> <!--‘˜Sü[*‚--><div class="top_nav_bg fix"><div class="top_nav"><ul class="channel_nav fix"><li><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">–™u˜</a></li><li class="" id="headnav1"><p>\f[틇eYþ‹<cite class="sele_icon"></cite></p></li><li class="" id="headnav2"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">\f[틇eՋwS<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav3"><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%80%81%E5%B8%88/" target="_blank">Ye^ƒ‡e<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav4"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E9%A2%91%E9%81%93/" target="_blank">\f[u‘˜S<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav5"><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/" target="_blank"><strong>틇eúW@xåwƋ</strong><cite class="sele_icon"></cite></a></li><li id="headnav6"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E4%BD%9C%E6%96%87/" target="_blank">\f[u\O‡e<cite class="sele_icon"></cite></a></li></ul><p id="nav_other"><a href="http://www.520xy8.com/userSearch.shtml" target="_blank">(u7bd"}</a><cite></cite><a href="http://www.yuwenba.net/" target="_blank">-Nf[틇e</a></p> <div style="display: none;" class="nav_div"><p style="display: none;" id="headcon1"><a href="http://www.520xy8.com/%E4%BA%BA%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">°eºNYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ºNYeHrYeHh</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%BE%E4%BB%B6/" target="_blank">ºNYeHrþ‹öN</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%8B%8F%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ςYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%8C%97%E5%B8%88%E5%A4%A7%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">S^'YHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87A%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">틇eAHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87S%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">틇eSHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%B2%81%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">œYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">S¬NHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%86%80%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">€QYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B2%AA%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ªlYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%A5%BF%E5%B8%88%E5%A4%A7%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">‰^'YHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B5%99%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">YmYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%95%BF%E6%98%A5%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">•%fHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B9%98%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">XnYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%95%99%E7%A7%91%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">YeÑyHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%84%82%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">‘YeHr</a></p> <p style="display: none;" id="headcon2"><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%90%84%E5%86%8C%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">틇eTŒQՋwS</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%8D%87%E5%88%9D%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">\GSRՋwS</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%80%83%E8%AF%95%E5%8F%8D%E6%80%9D/" target="_blank">€Õ‹ÍS`</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4183.shtml" target="_blank">틇eՋwSRg</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E8%AF%AD%E6%96%87%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E8%AF%95%E9%A2%98/" target="_blank">Þz[Õ‹˜˜</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E9%98%85%E8%AF%BB/" target="_blank">틇e–û‹</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%90%84%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E9%A2%98%E7%9B%AE/" target="_blank">R{|Ջ˜˜</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">ôfYՋwS</a></p> <p style="display: none;" id="headcon3"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3881.shtml" target="_blank">틇eYef[¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3882.shtml" target="_blank">틇eYef[;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14655.shtml" target="_blank">틇eYef[</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14663.shtml" target="_blank">ís;NûN</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14713.shtml" target="_blank">f[!hå]\O¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14703.shtml" target="_blank">Ye^å]\O¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14688.shtml" target="_blank">f[!hå]\O;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_6327.shtml" target="_blank">Ye^å]\O;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14723.shtml" target="_blank">¡{t6R¦^</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14662.shtml" target="_blank">틇e T^</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_24.shtml" target="_blank">Yef[º‹‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_22.shtml" target="_blank">ís§~¡{t</a></p> <p style="display: none;" id="headcon4"><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9%E6%80%BB%E7%BB%93/" target="_blank">틇eåwƋ¹p;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%96%B9%E6%B3%95/" target="_blank">틇ef[`N¹eÕl</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%A4%8D%E4%B9%A0/" target="_blank">\f[틇e Y`N</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E7%9C%8B%E5%9B%BE%E5%86%99%E8%AF%9D/" target="_blank"> wþV™Q݋</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E6%A0%87%E5%87%86/" target="_blank">þ‹ zhÆQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E6%89%8B%E6%8A%84%E6%8A%A5/" target="_blank">Kb„b¥b</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_66.shtml" target="_blank">ýV×e N²‹Ý‹?z</a></p> <p style="display: none;" id="headcon5"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_86.shtml" target="_blank">bí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_87.shtml" target="_blank">×Oí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_89.shtml" target="_blank">GkTí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_91.shtml" target="_blank">Ó[ŠEe‹N</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_92.shtml" target="_blank">äS׋'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_93.shtml" target="_blank">±R×_ TŠ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_90.shtml" target="_blank">ù[T€'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3842.shtml" target="_blank">Œí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4242.shtml" target="_blank">/UŽåSP[</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4245.shtml" target="_blank">͋í‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4247.shtml" target="_blank">h¹p&{÷S</a></p> <p style="display: none;" id="headcon6"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14745.shtml" target="_blank">RŒQ\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14749.shtml" target="_blank">݋˜˜\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14743.shtml" target="_blank">‚‚åe\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14747.shtml" target="_blank">‡eSO\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14746.shtml" target="_blank">ºNir\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14748.shtml" target="_blank">±R×_\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3841.shtml" target="_blank">\f[uåe°‹</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4196.shtml" target="_blank">\O‡e }Pg</a></p></div></div> </div> <!--°e^JT:hming1--> <div class=ads><script src="/meng/xinrenjiao/neirong/topad.js"></script></div> <div class=space6></div> <!--_ŒTd"}--><div class='k960 logo_search path'><div class='path_left'><a href="http://www.520xy8.com/"><img class=logo6 src="/images/logo6.gif" alt="\í‹'T"></a>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.520xy8.com'>\í‹Q</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/'>틇eúW@xåwƋ</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'>bí‹'YhQ</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;ck‡e</div><div class='path_sou'><FORM name="search" action=/search.asp method=post class="sear_form"><Input class="inp_txt" id="keyword" name=Keyword value="bí‹R_{|ÿïSôv¥c©‹f[ùõ‹ ÿ" type="text"><Input class="btn_sub" id=Submit value="d"}" type="submit" name=Submit><Input id=Field type=hidden value=Title name=Field></FORM></div></div> <!--ck‡e--> <div class="k960 chuzhong bgcolor"> <div class="yuwen_left kwneirong"><div class='yuanwen content'> <!--°e^JTÿh˜˜åN Nming2--> <div class=adl><script src="/meng/xinrenjiao/neirong/titlead.js"></script></div> <H1>bí‹R_{|ÿïSôv¥c©‹f[ùõ‹ ÿ</H1> <div class='bianji'><div id=bianc><ul><li>egnÿ Næ‹</li><li>\O€ÿZO T</li><li class='bdshare'><div style="float:left">R«N0Rÿ</div><div id="bdshare" class="bdsharebuttonbox" data-tag="share_1" style="float:right;"><a class="bds_more" data-cmd="more"></a><a class="bds_weixin" data-cmd="weixin" href="#"></a><a class="bds_qzone" data-cmd="qzone" href="#"></a><a class="bds_tsina" data-cmd="tsina"></a> <a class="bds_tqq" data-cmd="tqq"></a><a class="bds_renren" data-cmd="renren"></a></div></li></ul><div class=clear></div></div></div> <!--°e^JTÿh˜˜åN Nming4--> <div class="adl adleft"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/wang.js"></script> </div><div class=wencon><div class=conad id=contop></div><div class=langdu></div> <p>1Ïc™QºN„vÁT(:<br /> s^fяºN0½[['Y¦^0°Qn‰sm0cKNåNR`02• € N ‚00Ÿ^Ý[Ø_ߘ 'YINÛQ6q04NqS NñO0IQfÊx=„0 NH\ N c00 —¬Ž=\v0{k €Tò] ‚ñ]:NºN0Á‰INÇR:N0'YlQàeÁy0 NH\ Nv™0}˜:_ NH\</p> <p>2Ïc™QºN„vzfga<br /> ™e‹N‚Y^y00³zfY Œ00‡O/00f[/-N‰00ZSäSÊN00MbNS*j¢n00úQ{|Ôb„00ZS'Y¾|ñm00Ɩ`^Êv00 >NNÍS N</p> <p>3Ïc™QºNirêN`0ȌŒ<br /> ¨a`ïS¬c00‡e(l_l_00Θ¦^éé00øvŒŒXX00=„=„'Y¹e00—e×_flb00alΘÑS00ZΘÛQÛQ00¹[IQqÑS00 ^yǑUYUY</p> <p>4Ïc™QºNir^yÅ`0Å`ê~<br />  `6qꁗ_00 wޘr‚‚00œU{œ˜_00^yǑUYUY00#kœUå‚Âr00FTå‚(g!ž00œUúQgY00‚W4Y'Nl00àe¨RŽNwˆ00 ÃR6q'Y`</p> <p>5Ïc™QºN„vãSMb<br /> ý€ô‹OS00ç] ‚‚Y'|00ý€Š„U©00ÔnÔn NÝ~006OYrÐOŸ00úQãSbàz00í‹Ê`ÛV§^00ZZ €Œ00™Yí‹Þàs00 ãS催`³l</p> <p>6egꁆSòSEe‹N„v<a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_86.shtml" title="bí‹">bí‹</a><br /> N~˜ƒ^00 Á”ugbˆ”00g…hbk4n00Œ[§tR_u00ÛVb—ZiLk Fƒ÷‹j00¾|à_¥býV00Kb NʑwS00¬`h:R¡€00 ÿQÁXwPIQ</p> <p>7Ïc™QºNir¨R\O<br /> plšÂ‰±‚00"k|TÀ–Í00vb€:d|^00Kb‚³HŽ00ÃOŒÃ_00MRïOTðN00TYpøvJT00ˍq\‰m4l00MRtTç~00 _Yr‚*r cKbR0 KbÙ_qNKb‚³HŽ0 NKbkQ0 Gd4YCf</p> <p>8Ïc™QºNô•Å` Œ<br /> i`͑‚Yq\00ñmÅ`šS Œ00Kb³Å`ñm00b_q_ N»y00@ˆSmŽN4l00×_ TST00Î˜è– T‚00dÚ‹øv…_00€Æ€øvgq00 u{køvO</p> <p>9ô‹fåw‹NSft¹eb—<br /> ª_^nۏ00åeïyg/}00)nEeåw°e00äRý€eˆÙb00({žHQޘ00f[àebkƒX00f[wmàe¯m00ôn4lzów00ÑSKYþV:_00 _wS gÊv</p> <p>10egê<a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_91.shtml" title="Ó[Š">Ó[Š</a>Ee‹N„vbí‹<br /> êøvÛwþv0ånýzEQpe0;u™Ÿ¹p[w0;R‚BlQR0ˆ[*h…_TQ00öSlQ}Y™Ÿ ¡NŠeˆbr0;udžûm³0©c3€×vÔ0pNi؏às û•!žw‚0;R‚BlQR0 Ôbׂ©R•</p> <p>11Ïc™Q‹Nir„vl¿R0ll<br /> àeÈaïSûQ00• NïSS_00÷–‰SΘLˆ00—3€2kK€00Ê`Ã_¨RD›00ú”)YÖv0W00¿R‚Y4xùz00l/•y†00NlšTY~00 ‚Ye\s^0W</p> <p>12b_¹[ÛVc[yr¹p<br /> %fÒ[™eí\0%faÎv6q0%f–f±‚_0áníV%fr‚ %fNSËyž[ %fΘSè–0„š3– <p>13b_¹[A~cƒtQÛvofaŒ<br /> NmNmNX0ípkpg)Y0蕭^å‚^0NºNzz÷]0§^àeZ†-^ ؚ gán§^0‚Ykp‚Y|ƒ0¸„¸„åe N0#k#kTcƒ0 Ý]Am No`</p> <p>14Ïc™QŽ„vofŒTir<br /> Ž N܀6e0…:NîX‰0Ì[=NX‡v0ё§x‰Lq0‰s‡[ <p>15Ïc™Qq\4lŽof<br /> &•ã~³lq\0ؚ8€eQ‘N04l)YNr‚0âlIQ¼|¼|0VnIQq\r‚0000͑æ\àS‚]0q\f4lÀy0ؚq\Am4l0}vÃ~~zz0 ßpâlim:n</p> <p>16Ïc™Q±‚Iƒh(g<br /> A~±‚e0±‚âV&•|0N+}CS¢~0Ch¢~ógÿ~0 ÿ~hbkƒ</p> <p>17Ïc™QåegΘ‘N    'Y薂Yèl0Ân±l'Yè–0ö”ň }ùˆ0“vgCS̑0hfIQ¹q®_0000‘Nþ–÷™„0Θngg0%fΘSè–0 ´fΘ¤šè–0Θpš5u£c</p> <p>18SbÔk¹e„vbí‹<br /> Æ~薂YN ¨š&v‚Yôg „š3– <p>19Ïc™Q^y`ÿhˆÅ` ÿ<br /> ^yǑUYUY ‚W4Y'Nl ánb—%fIQ Z€¾|O^y0hQ^y/èl0îv Nl[w0í•îv{Q^y0 —_a m m</p> <p>20™QºNirÁT(<br /> PNŽN©RºN åw•1\9e àeÁyIY.s</p> <p>21Ïc™QĞf<br /> Y3–‰ N =„åeYOVf Zf—án)Y</p> <p>22™QYZf<br /> gffz N¶[opkp YñmºNY— NôfJSY</p> <p>23b_¹[ô‹Ý‹<br /> ꁊêí‹ TTTT ù[T{‚YAm ÔnÔn NÝ~</p> <p>24Ïc™Q wÛk<br /> Sm w'Y <p>25sQŽNû‹fNf[`N    NN N߂ NÃ_ô×_ Z€¾|O^y äRf[æ‚Ã~ ‚Ye™ <p>26Ïc™Qú^Q{<br /> äSr‚äS™™ ¢~™Xÿ~æt ё§x‰Lq l¿R[O</p> <p>27Ïc™Qå]z‚ÁT<br /> \ç]²sÑs ç]:Y)Yå] )h)h‚Yu IQi_:Yîv</p> <p>28Ïc™Qg®Nfzz<br /> gIQ‚Y4l ‰sTQNGS gffz fgؚ¬` án)YA~f ¤fê•Áp Ofñbg</p> <p>29Ïc™Q)Yl<br /> s‚3–Øšgq0LN‘NÆ[^03–IQfšZ0÷–ðX'Y\O</p> <p>30Ïc™QÃ_Å`<br /> Ã_±‚`>e Ê`œUNR tQؚǑÈp Ã_÷e^y!` œUúQgY0"k)YœU0W0kp’Q NN0`l²Q)Y0‚W4Y'Nl0àe¾|SbǑ0÷•÷• NPN0"k)YœU0W0"kfŽqNó</p> <p>31Ïc™Qq\ŒT4l<br /> q\R—4lÀy CSq\N4l R—q\ÿ~4l q\ؚ4lñm</p> <p>32Ïc™QêNhˆ<br /> êNhˆXX >Nbk‡eŖ wnîvÀy0b—r‚Í‚}v0}vÑS͂͂0b—ÄžŒ€&v0cˆ QZiZi</p> <p>33Ïc™Qñ‚Ä–ºNir<br /> lîXq\³l îXÈpjŒÈ 4NqS Nç` ñ‚ÇR}˜:_</p> <p>34`õ_¶[aN<br /> >N4Ygfg ÿNO4Y`EeaN0</p> <p>35+R׋<br /> «ƒaMRïàeåwñ] ÿ)Y NŒºN NƋT0</p> <p>36™QΘ„v׋ã‰<br /> =„ NËyöS ÿý€_ŒNg±‚0</p> <p>37¨Rirbí‹<br /> og_džq_0×r%`ó™X0ît-NIc֜0uQRƒlšqN0z˜KburŠ0 G‡4Y®_)R0 dVå‚Ò[I‡ 0¬`]ÒRlš0÷m4lxd|œ0™ŸØvN†Ž0 SWNaŒ0f4llš™Ÿ]N[rŒNN†0€`™ŸŸ” N†N†uZ0N†4Ydž>\0N†ãSÔbYr0u™Ÿ;mN†0™Ÿlš¾|^y0™ŸÞ˜äQ‚0™Ÿ‰NN†—e0lš0RŸRb0!ž¬r N[0Ðr g×rËS0[r<›Ç†^y</p> <p>38[peW[bí‹]<br /> NN N߂0”NVnÛVwm0]N{kNu0~v¶[‰N#ž0CSq\N4l0 CS›Næ‚0ìrhN^0”NSO•b0W0ASNkp%`0ASÿb]N3z0~vû• N‚YNÁ‰ N,gckÏ~0ŒN݋ Nô‹0 NÃ_ŒNa0ÛVb—kQ¹e0”NIQASr‚0mQ^yàe;N0N NkQ N0kQÙNǏwm0]N[rNÛk0AShQASŽ</p> <p>39[+TÍSIN͋„vbí‹]<br /> )Yf0W—f MRàVTœg u»y{k+R Nàe@b g ܏яû• Tў}vøvô• ў}vRf {Í‘Pn ‚яBl܏ 4Y͑{ïy\bY _ãS TðX æ]»óS ‚ ̑”^YT 9eªR_ck {Í‘%` ZSäSÊN ú”)YÖv0W NP‰jk00 WS•S™ MRtTç~ MRïOTç~ æ]¨cóS!c bMR/TT00 ‚яBl܏0lb•íw0_çeþV°e0O܀£Rpl</p> <p>40[&^ gяIN͋]<br /> tQýV‰[¦00ûq\Š­\00~vO~vz˜00̀•N»yaN00•TíwùS )YÒ[0W·Q )Y•0WEN ꁊêí‹ ±‚Šç]í‹ S,Tô‹0"NÔv_2u ŒuQc\ uŠ‡í‹00 <p>41[8^(ubí‹]<br /> &žÀ–àeðX Ŗ×OqQO ŠLˆNô {Q \YO  GdGd2k`W N%‚m0W N^Θz˜ NÁ‰‚YEe N>N$N—_ NvŽ N/c N³R8l8 N=„CSNNÛk NÔb Nîv†N6q N´fASÒ[ NƉ TÁN N‹Nàeb NQSb=\ Nad[Lˆ Nˆ”Á‰@ˆ NåwJS㉠åNuSûQów åN«Ž\OR åNYr؏Yrf‚YÍSŒc _ó`)Y_ n™4l`n ΏR €ã‰ ”^¥c N‡f OÔgá[­e 8nKb}Yò• gîvqQyw gÇRàe Œ NåeñOžX Q¥cQ‰S wåw|pÁ‰¸„¸„åe N gb÷ NŸ` ¾Øšllb ¸~ NŒuQ×_ TST nKN Nt à_Š3€ ňK€\OÑT ꁴfê_ ꁛRôfu ꁕbWQ êøvÛwþvPW•N‰)Y PW«NvQb</p> <p>42AABB_<br /> <›<›_y_y0™q™qee0bbbQbQ0bQbQNN0¸l¸llblb —g—g;`;`/e/e>T>T0TTTT0imimaƒaƒ0q_q_ð~ð~ Æ[Æ[»ž»ž0uugg0gg®f®f0åeåeYY QmQmiViV ΘΘè–è–0ΘΘkpkp0XXckck0wPwPxdxd ppÈpÈp &g&gç€ç€0––¦~¦~0÷÷Ê|Ê|0Ã_Ã_õ_õ_0(c(c$c$c  äRäRs`s`0 Ž ŽÄÄ0 ŸSŸS,g,g0b_b_r‚r‚0ãSãSðXðX</p> <p>43AABC_<br /> ¸‚¸‚Ou „T„T<ºN04Y4Y/fS0%m%m gsT0%m%mPNSDYDYNo`0õ_õ_ NØ_0zzzz‚Y_N0nn NÝ~0×Y×Yegߏb—b—øvщ0b—b—ñO0R0/c/c gž0ƒzƒzÁyí‹0o`o`øvsQ‹U‹U NO0ª_ª_„Uñ‹0ÁÁá["k0l_l_ g <p>44ABB_<br /> Wœnœn {/w/w0{;V;V0{uTuT0Y—„`„`0ÿ~¹l¹l0¹l®N®N0 րNNNN0PNv–v–0þ–™„™„0þ–‰l‰l0ўÊ|Ê|0¢~QbQb0 ¢~d_d_0Ğ„o„o0œUËnËn0薙„™„0}v±‚±‚</p> <p>45ABAC_<br /> ÈS¢~ÈSN ÈS~gÈSo0ÈSÆ~ÈSo0ÈS1UÈSó0ÈSô‹ÈS{0ÈS'YÈS¢~0ÈS'YÈSu0ÈS™™ÈSu0ÈSؚÈS'Y0ÈSWÈS'Y 0ºNq\ºNwm0 gðX gr‚0àeq_àe*Ž</p> <p>46ABAB_<br /> ¨‹º‹¨‹º‹0 xvzxvz0FUϑFUϑ0SbkbSbkb0tettet0 €Q†€Q† 0 NLa NÙ_ N'} Nba0 Nåw Nɉ0 Nû• Nî•</p> <p>47ASŒNu–€bí‹<br /> ƀ\‚Y Ÿ0ù[[r9_4t0@g!ž‡š4s0‚Yür <div id=fenye><span class="cuerrent">1</span>&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'>2</a>&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'> NNu˜</a></div><div class=clear></div><div class=space10></div><div class='youtopad zuoad' id=conbot></div><!--°e^JTÿ…Q¹[åN N:Q!h^JTming5--> <div class="adl ad620"> <script src=/meng/article/wang.js></script> </div></div><div class=hudong><B class=b1><A title=틇eº‹[W¤NAm href="http://www.yuwenba.net/bbs/" target=_blank>º‹[W¤NAm</A></B> <B class=b2><A title=b‰•b?z href="http://www.520xy8.com/user/" target=_blank>b‰•b?z</A></B> <B class=b3><a href="#" onclick="javascript:addFavorite2()"> ReQ6eυ</a></B><B id=fenxiang><span id="bdshare2" class="bdsharebuttonbox" > <a class="bds_weixin" data-cmd="weixin" ></a> <a class="bds_qzone" data-cmd="qzone" ></a> <a class="bds_tsina" data-cmd="tsina"></a> <a class="bds_tqq" data-cmd="tqq"></a> <a class="bds_renren" data-cmd="renren"></a> </span></B></div></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿming7--> <div class="adwen2 ad646"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/guan3.js"></script> </div><div class=space6></div> <DIV class="tab02"><div class="tab2 huitt kewentm"><h3>,g‡ehîv: 0bí‹'YhQ 0</h3><span id="more"><a href="http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml" target=_blank>ԏÞVhîv</a></span></div></div> <DIV class="tab02"><DIV class="Menubox c049"><UL><LI class=hover id=indextabe1 onmouseover="setTab('indextabe',1,3,'hover','Menubox')">øvsQ‡eàz</LI> <LI id=indextabe2 onMouseOver="setTab('indextabe',2,3,'hover','Menubox')">œU"kdk‡ech„v؏œU"k</LI> <LI id=indextabe3 onMouseOver="setTab('indextabe',3,3,'hover','Menubox')">f[u‘˜S¾| </LI></UL></DIV> <DIV class=Contentbox><!--tab1--> <DIV class=hover id=con_indextabe_1><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201108/41693.shtml" target="_blank">&^ gñmW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41694.shtml" target="_blank">&^ gޏW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41695.shtml" target="_blank">&^ g͑W[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41696.shtml" target="_blank">&^ g}vW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41697.shtml" target="_blank">&^ g{W[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41698.shtml" target="_blank">&^ gNW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI></ul></DIV></DIV></DIV> <!--tab2--> <DIV class=undis id=con_indextabe_2><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201002/314.shtml" target="_blank">zfgaí‹U_</a><cite class=time>02-03</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/315.shtml" target="_blank"> TºN TŠ</a><cite class=time>02-03</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/504.shtml" target="_blank">\f[Å_û‹äS׋ŒT TåS</a><cite class=time>02-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/545.shtml" target="_blank"> TºN TŠ2</a><cite class=time>02-22</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/715.shtml" target="_blank"> TºN&nbsp; TŠ</a><cite class=time>02-26</cite></LI><LI><a href="/Article/201003/945.shtml" target="_blank">äS׋sOåSïy/}</a><cite class=time>03-02</cite></LI></DIV></DIV></DIV> <!--tab3--> <DIV class=undis id=con_indextabe_3><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><!--#include File="/xiaoxuesheng/JS/xuesheng.html"--></ul></DIV></DIV></DIV></DIV></div> <div class=clear></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿøvsQ-Nô•ming9--> <div class="adl ad647"> <script src=/meng/article/guan3.js></script> </div><div class=space6></div> <div class='kwneirong copyright'><div class="tab2 huitt"><h3>HrCgÊSMQ#ðXf</h3><span id="more"><a href="#top">ÞV0Rv˜è</a></span></div><p class="banquan"><cite>`$</cite> áQ,gQèlf"egnÿ<a href="http://www.520xy8.com/">\í‹'T</a>"„v@b g‡eW[0þVGrŒTó—Ɖ‘˜?zöN ÿHrCgGW^\\í‹'T@b g ÿûNUO’ZSO0QÙzb*NºNl}0þ”¥c0l4båNvQÖNûNUO¹e_O(uGWÅ_{˜èlf"?zöNegnÿ\í‹'T" ÿݏ€,gQ\OÕlývzÕl‹_#ûN0</p><p class="banquan"><cite>a$</cite> ,gQ*gèlf"egnÿ\í‹'T"„v‡e/þVI{?zöNGW:Nl}?z ÿ,gQl}ÅNúWŽN OôfYáOo`KNîv„v ÿv^ NasT@w^ Tl}?z„v‰¹pbÁ‹ž[vQ…Q¹[„vwž['`0</p><p class="banquan"><cite>b$</cite> ‚Y,gQl}?z‰mÊSHrCgI{˜ ÿ÷‹\O€Á‰?zT(W$NhT…QN\í‹'TT€û| ÿ®±{ÿ27731085@qq.com</p></div></div> <div class="yuwen_right yemianyou"> <!--°e^JTÿéwb_^JT1 ming10--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing1.js"></script> </div> <!--°e^JTÿéwb_^JT2--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing4.js"></script> </div><div class=space6></div><div class="you_kuai"><div class="biaoti_l gengduo"><h3><span id="lanmuzuo">bí‹'YhQg°eôf°e</span><span id="more"><a href="http://www.520xy8.com/update/" target="_blank">hQÙzg°e</a></span></h3></div><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201501/81316.shtml" target="_blank">\f[uf™Q•„vbí‹</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81315.shtml" target="_blank">\f[u͋í‹R{|'YhQ</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81314.shtml" target="_blank">&^ gNù[ÍSINÿ͋ ÿW[„vbí‹</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81313.shtml" target="_blank">8^Á‰„vbí‹Ã~`N</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81312.shtml" target="_blank">bí‹Ny˜Ã~`N</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81311.shtml" target="_blank">Ïc™QYŒŒ0cˆ@w„vbí‹</a></LI></ul></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿéwb_^JT3 ming11--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing3.js"></script> </div><div class=space6></div><div class="you_kuai"><div class="biaoti_l gengduo"><h3><span id="lanmuzuo">¨cPƒN˜˜</span><span id="more"><a href="http://www.yuwenba.net/zhuanti.html" target="_blank">@b gN˜˜</a></span></h3></div><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><!--#include File="/JS/special.html"--></ul></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿéwb_^JT4 ming13--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing4.js"></script> <!--<script src=/meng/article/juxing6.js></script>--> </div></div></div> <!-- (u•^ --><div class="footer"> <div class="f_links"><div class=foot_guan><div class=foot_left><p><a target="_blank" href="http://weibo.com/yuwenba" class="forsina" rel="nofollow"><img src="/Images/weibo.png" alt="sQèlsina"></a> <a target="_blank" href="http://user.qzone.qq.com/27731085" rel="nofollow"><img src="/Images/qqzone.png" alt="sQèlQQzzô•"></a> <a target="_blank" href="http://www.520xy8.com/Activities/" rel="nofollow"><img src="/Images/weixin.png" alt="sQèl®_áO"></a></p></div><div class=foot_right><p><a href="http://www.520xy8.com/about/" target="_blank" rel="nofollow">sQŽNbìN</a> | <a href="http://www.520xy8.com/about/lianxi.html" target="_blank" rel="nofollow">T€û|bìN</a> | <a href="http://www.520xy8.com/about/copyright.html" target="_blank" rel="nofollow">HrCgðXf</a> | <a href="http://www.520xy8.com/update/" target="_blank">g°eôf°e</a> | <a href="http://www.520xy8.com/sitemap.html" target="_blank">QÙz0WþV</a> | <a href="http://www.520xy8.com/youqing/" target="_blank">ËSÅ`þ”¥c</a> | <!--ß~¡‹_ËY--><script src="http://s5.cnzz.com/stat.php?id=1812246&web_id=1812246" language="JavaScript"></script><!--ß~¡‹Ó~_g-->| <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Ff7b796ba94d662442f0784c13197f47b' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script></p><p>Copyright &copy; 2009-<script language="JavaScript">var myDate = new Date();var theYear = myDate.getFullYear();document.write(theYear);</script> <strong><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">\í‹'T</a></strong>(<strong><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">520XY8.COM</a></strong>) All Rights Reserved0</p></div></div><div class=clear></div> <div class=space10></div><!--ԏÞVv˜è--> <div id="gotoTop"><a title="ԏÞVv˜è" href="#top">ԏÞVv˜è</a></div></div></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"slide":{"type":"slide","bdImg":"1","bdPos":"right","bdTop":"100"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)]; </script> <!--v˜è‘˜Sü[*‚--> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/xdf_tongy.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/suggest.js"></script> </SCRIPT> </body></html>