ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"/> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7"/> <title>ςYeýVhHr\f[틇eTŒQÃ~`N-N͋í‹0bí‹ïy/} - \í‹Q</title> <META name="description" content=" Nt^§~ NŒQ ,{ÛVUSCQÿ¢~åeNGS  Ëyؚl=r  —zfàQÀQ  fNðXtt Nt^§~ NŒQ ,{NUSCQÿ"kðX÷–¨R  #kœUå‚Âr  }Lk}‚  opkp‰Lq ,{ŒNUSCQÿ%f–f±‚_  %fr‚áníV  %fIQfšZ  %faÎv6q& & " /> <META name="keywords" content="ςYeýVhHr\f[틇eTŒQÃ~`N-N͋í‹0bí‹ïy/},bí‹'YhQ" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/yuwencss/default.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/yuwencss/pindao.css"> <base target="_blank" /> </head> <body class="yuwenba"><!--^JTMO:nm¨R^JT120*300 úW@x‘˜Su˜…Q¹[u˜--> <div id=fudong></div> <DIV class=topad><script src=/meng/tongyong/qq.js></script></DIV> <!--v˜è{vF–ag--><div class="header_top" id="top"><div class="warp960"><p class="links"> <a href="http://www.520xy8.com/">\í‹'T–™u˜</a> | <a rel="external nofollow" href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.520xy8.com/','\í‹'T')" > ReQ6eυ</a>|<span class=net_top onclick="var strHref=window.location.href;this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.520xy8.com/');" style="CURSOR: hand"><a rel="external nofollow" href="#">¾‹:N–™u˜</a></span>| <a href="http://m.520xy8.com/" target="_self" class="guide">Kb:gHr</a></p><p class=zhuce><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- document.write('<iframe src="http://www.520xy8.com/denglu.asp" width="600" height="30" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>') //--></SCRIPT> </p></div></div> <!--‘˜Sü[*‚--><div class="top_nav_bg fix"><div class="top_nav"><ul class="channel_nav fix"><li><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">–™u˜</a></li><li class="" id="headnav1"><p>\f[틇eYþ‹<cite class="sele_icon"></cite></p></li><li class="" id="headnav2"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">\f[틇eՋwS<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav3"><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%80%81%E5%B8%88/" target="_blank">Ye^ƒ‡e<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav4"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E9%A2%91%E9%81%93/" target="_blank">\f[u‘˜S<cite class="sele_icon"></cite></a></li><li class="" id="headnav5"><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/" target="_blank"><strong>틇eúW@xåwƋ</strong><cite class="sele_icon"></cite></a></li><li id="headnav6"><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E4%BD%9C%E6%96%87/" target="_blank">\f[u\O‡e<cite class="sele_icon"></cite></a></li></ul><p id="nav_other"><a href="http://www.520xy8.com/userSearch.shtml" target="_blank">(u7bd"}</a><cite></cite><a href="http://www.yuwenba.net/" target="_blank">-Nf[틇e</a></p> <div style="display: none;" class="nav_div"><p style="display: none;" id="headcon1"><a href="http://www.520xy8.com/%E4%BA%BA%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">°eºNYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ºNYeHrYeHh</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%BE%E4%BB%B6/" target="_blank">ºNYeHrþ‹öN</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%8B%8F%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ςYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%8C%97%E5%B8%88%E5%A4%A7%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">S^'YHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87A%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">틇eAHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87S%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">틇eSHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%B2%81%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">œYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">S¬NHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%86%80%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">€QYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B2%AA%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">ªlYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E8%A5%BF%E5%B8%88%E5%A4%A7%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">‰^'YHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B5%99%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">YmYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%95%BF%E6%98%A5%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">•%fHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%B9%98%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">XnYeHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E6%95%99%E7%A7%91%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">YeÑyHr</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E9%84%82%E6%95%99%E7%89%88%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87/" target="_blank">‘YeHr</a></p> <p style="display: none;" id="headcon2"><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%90%84%E5%86%8C%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">틇eTŒQՋwS</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%8D%87%E5%88%9D%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">\GSRՋwS</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%80%83%E8%AF%95%E5%8F%8D%E6%80%9D/" target="_blank">€Õ‹ÍS`</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4183.shtml" target="_blank">틇eՋwSRg</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E8%AF%AD%E6%96%87%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E8%AF%95%E9%A2%98/" target="_blank">Þz[Õ‹˜˜</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E9%98%85%E8%AF%BB/" target="_blank">틇e–û‹</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/shijuan/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%90%84%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E9%A2%98%E7%9B%AE/" target="_blank">R{|Ջ˜˜</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%95%E5%8D%B7/" target="_blank">ôfYՋwS</a></p> <p style="display: none;" id="headcon3"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3881.shtml" target="_blank">틇eYef[¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3882.shtml" target="_blank">틇eYef[;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14655.shtml" target="_blank">틇eYef[</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14663.shtml" target="_blank">ís;NûN</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14713.shtml" target="_blank">f[!hå]\O¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14703.shtml" target="_blank">Ye^å]\O¡‹R</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14688.shtml" target="_blank">f[!hå]\O;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_6327.shtml" target="_blank">Ye^å]\O;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14723.shtml" target="_blank">¡{t6R¦^</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/jiaoshi/List/List_14662.shtml" target="_blank">틇e T^</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_24.shtml" target="_blank">Yef[º‹‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_22.shtml" target="_blank">ís§~¡{t</a></p> <p style="display: none;" id="headcon4"><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9%E6%80%BB%E7%BB%93/" target="_blank">틇eåwƋ¹p;`Ó~</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%96%B9%E6%B3%95/" target="_blank">틇ef[`N¹eÕl</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%A4%8D%E4%B9%A0/" target="_blank">\f[틇e Y`N</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E7%9C%8B%E5%9B%BE%E5%86%99%E8%AF%9D/" target="_blank"> wþV™Q݋</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E6%A0%87%E5%87%86/" target="_blank">þ‹ zhÆQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/xiaoxuesheng/%E8%AF%AD%E6%96%87%E6%89%8B%E6%8A%84%E6%8A%A5/" target="_blank">Kb„b¥b</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_66.shtml" target="_blank">ýV×e N²‹Ý‹?z</a></p> <p style="display: none;" id="headcon5"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_86.shtml" target="_blank">bí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_87.shtml" target="_blank">×Oí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_89.shtml" target="_blank">GkTí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_91.shtml" target="_blank">Ó[ŠEe‹N</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_92.shtml" target="_blank">äS׋'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_93.shtml" target="_blank">±R×_ TŠ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_90.shtml" target="_blank">ù[T€'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3842.shtml" target="_blank">Œí‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4242.shtml" target="_blank">/UŽåSP[</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4245.shtml" target="_blank">͋í‹'YhQ</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4247.shtml" target="_blank">h¹p&{÷S</a></p> <p style="display: none;" id="headcon6"><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14745.shtml" target="_blank">RŒQ\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14749.shtml" target="_blank">݋˜˜\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14743.shtml" target="_blank">‚‚åe\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14747.shtml" target="_blank">‡eSO\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14746.shtml" target="_blank">ºNir\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_14748.shtml" target="_blank">±R×_\O‡e</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_3841.shtml" target="_blank">\f[uåe°‹</a><b>|</b><a href="http://www.520xy8.com/Article/List/List_4196.shtml" target="_blank">\O‡e }Pg</a></p></div></div> </div> <!--°e^JT:hming1--> <div class=ads><script src="/meng/xinrenjiao/neirong/topad.js"></script></div> <div class=space6></div> <!--_ŒTd"}--><div class='k960 logo_search path'><div class='path_left'><a href="http://www.520xy8.com/"><img class=logo6 src="/images/logo6.gif" alt="\í‹'T"></a>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.520xy8.com'>\í‹Q</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/%E8%AF%AD%E6%96%87%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/'>틇eúW@xåwƋ</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'>bí‹'YhQ</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;ck‡e</div><div class='path_sou'><FORM name="search" action=/search.asp method=post class="sear_form"><Input class="inp_txt" id="keyword" name=Keyword value="ςYeýVhHr\f[틇eTŒQÃ~`N-N͋í‹0bí‹ïy/}" type="text"><Input class="btn_sub" id=Submit value="d"}" type="submit" name=Submit><Input id=Field type=hidden value=Title name=Field></FORM></div></div> <!--ck‡e--> <div class="k960 chuzhong bgcolor"> <div class="yuwen_left kwneirong"><div class='yuanwen content'> <!--°e^JTÿh˜˜åN Nming2--> <div class=adl><script src="/meng/xinrenjiao/neirong/titlead.js"></script></div> <H1>ςYeýVhHr\f[틇eTŒQÃ~`N-N͋í‹0bí‹ïy/}</H1> <div class='bianji'><div id=bianc><ul><li>egnÿ Næ‹</li><li>\O€ÿZO T</li><li class='bdshare'><div style="float:left">R«N0Rÿ</div><div id="bdshare" class="bdsharebuttonbox" data-tag="share_1" style="float:right;"><a class="bds_more" data-cmd="more"></a><a class="bds_weixin" data-cmd="weixin" href="#"></a><a class="bds_qzone" data-cmd="qzone" href="#"></a><a class="bds_tsina" data-cmd="tsina"></a> <a class="bds_tqq" data-cmd="tqq"></a><a class="bds_renren" data-cmd="renren"></a></div></li></ul><div class=clear></div></div></div> <!--°e^JTÿh˜˜åN Nming4--> <div class="adl adleft"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/wang.js"></script> </div><div class=wencon><div class=conad id=contop></div><div class=langdu></div> <p>Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{ÛVUSCQÿ¢~åeNGS  Ëyؚl=r  —zfàQÀQ  fNðXtt</p> <p>Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿ"kðX÷–¨R  #kœUå‚Âr  }Lk}‚  opkp‰Lq</p> <p>,{ŒNUSCQÿ%f–f±‚_  %fr‚áníV  %fIQfšZ  %faÎv6q</p> <p>,{ NUSCQÿ¾|kSkXwm  alQûyq\  ~v˜b NÞV  ÇR€_ôvMR</p> <p>,{ÛVUSCQÿ¨š‰€KNÅ`  ÛuÒuøvsQ  Å`ñm <p>,{”NUSCQÿª_^nۏ  1uEmeQñm  åeïyg/}  )nEeåw°e</p> <p>,{mQUSCQÿ+oq\MÎ‘  ÿ~öSb4–  )Y•åeEN  h'Y9hñm</p> <p>,{NUSCQÿºNàe܏Q†  Å_ gяç_  gYàe£`  2–£`*g6q</p> <p>,{kQUSCQÿ4NqS Nç`  Y Œ„U­e  ÎN¹[ N돠 ¹eø[ NqN</p> <p>ŒNt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿёΘ=r  Á–ǏYuðX  Ëyr‚œ[ºN  )Ygln</p> <p>,{ŒNUSCQÿåeg‚Y­h  IQ4– <p>,{ NUSCQÿΘ9TIƒ¨R  è–Ǐ)Ytf  ÜtŸq‚„=„  4l0R nb</p> <p>,{ÛVUSCQÿºNY gºN  )YY g)Y  f[àebkƒX  N€_àeMR</p> <p>,{”NUSCQÿôn4lb°Q  0W»Q)YÒ[  EžÛk'Yꖠ ê–FQ0Nt^</p> <p>,{mQUSCQÿäRý€eˆÙb  ({žHQޘ  ºNNñ]~v  KYwôvý</p> <p>,{NUSCQÿ[˜b N/_  INckž%N  Zfk NH\  'YINÛQ6q</p> <p>,{kQUSCQÿkphö”±‚  pe N܀pe  opkpf  ‰€‚Y5X</p> <p>ŒNt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿ _opÓ~i_  "kZ€NX  nf)Y T†^  œUl m m</p> <p>,{ŒNUSCQÿ~v±‚Ûv_  ‰NGY—es‚  ”Ni_$·~  r‚r‚ñOhQ</p> <p>,{ NUSCQÿˍq\‰m4l  ™Î˜n™2—  4lq\Ώ  OÃ_¦`îv</p> <p>,{ÛVUSCQÿ‚ŠrKN1r  LNžÁyÅ`  )Y&OKNPN  vQPNàewz</p> <p>,{”NUSCQÿidóbædŒc  u™Ÿ;mN†  «Ž:_›RîX  ܔK{Á”¨š</p> <p>,{mQUSCQÿ˜ƒ˜ƒf[P[  Ëzê–BlS  %fΘS薠 z[P[ïSYe</p> <p>,{NUSCQÿaºNº€Q  ïSLkïSãl  p‚æ‚SSÝ~  Ê`)Y¨R0W</p> <p>,{kQUSCQÿ«bf4bg  Amfvg  Ofgcg  Øp‘NXbg</p> <p> Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿ9hñm,gúV  GmhGm9h  9hñmöSƒ  öS=„R_9h</p> <p>,{ŒNUSCQÿؚX^¦S  ‰s‡[ <p>CS©\ÞzÀy  NÑX‰NAm  îv N‡f¥c  Ž N܀6e</p> <p>,{ NUSCQÿϖpžU\Å  €lšÆ‹  |œ/ €eQ  >Pâ] €úQ</p> <p>!žÞ˜×ró  ürTYUŒz  ¤™Ÿàe–™  árTQ NŸz</p> <p>,{ÛVUSCQÿÍ_±Í‘  åNH\Bl8O  ÑSKYþV:_  Qe¡NþVX[</p> <p>gSª…\ƀ  ¬PºNKYۏ  ½ü0Nán  ¥bÇNê–h`</p> <p>,{”NUSCQÿ'YWˆ\÷]  ºN4Ye¨R  Θpš5u£c  f4llš™Ÿ</p> <p>NSopR N  AmIQ¢ni_  ŽnŽBY  ç]:Y)Yå]</p> <p>,{mQUSCQÿŒTΘÆ~薠 %fΘS薠 |TΘ$U薠 hȐlè–</p> <p>*gΘHQ薠 Á‰Î˜/f薠 ÄQΘæ‚è–  ´fΘ¤šè–</p> <p>,{NUSCQÿblšNu  «ŽÏ~~vb  .R¨š—uÒk  O:NŽŒ</p> <p>¦~Õl Nàz  Ëyëkàe¯r  Џy{7^D^  }Y Œ„U­e</p> <p>,{kQUSCQÿf[wmàe¯m  fNq\ g ]N[rNÛk  §lwmNŸ|</p> <p>\[\[åNBl  hQ›RåNt  ~v:\ÿz4Y  ôfۏNek</p> <p> Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿlaŒNCS  Θ‘NØS{^  GYð\_­\  傐–å‚°s</p> <p>~‘N~šþ–  ؘؘ2kÙN  }v‘N͂×r  ¬wo`NØS</p> <p>,{ŒNUSCQÿ g)RïSþV  g:gïSXN  g9h g•^  gËY gÈ~</p> <p> gãS¾–Š  gC`àeP`  gBlÅ_”^  g×_ßzb</p> <p>,{ NUSCQÿΘNSckƒ  úQ{|Ôb„  Mb`Oewc  TuïSOu</p> <p>‡e`‚YÉl  Kb N\P%c  { Nu±‚  ›R¸~̀</p> <p>,{ÛVUSCQÿ¾|™YÝ~&O  ‰pkp¯~R—  ;mup;m°s  )h)h‚Yu</p> <p>¦h{u±‚  Qm6q)Yb  —eR‘~vÇ{  <›§e^yå]</p> <p>,{”NUSCQÿ™l oKN‚  ê:_ No`  Í_±Í‘  ËYÈ~‚YN</p> <p>ޘ™lpów  ×_(WCS̑  INàeÍS~˜  ZWš[ Nûy</p> <p>,{mQUSCQÿPW‰b%  cuQ N¨R  ÍdKNǏ%`  {>N„Y¨R</p> <p>tQΘ\Ojm  "ˆ"ˆ2k¨R  ÷–‰SΘLˆ  û•Î˜ €¨R</p> <p>,{NUSCQÿßpâlim:n  N§xNw˜  8nºN‚YÇ~  Œ{Θu</p> <p>N^Θz˜  Θs^jmY—  %ž4løvO  wmâl NÊ`</p> <p>,{kQUSCQÿàcׂ©R•  og_džq_  ³‡‚‡UcI‡  lžŒ†øv‰N</p> <p>ѐºNpNe\  öSlQ}Y™Ÿ  ÐrGPN†Z  Ԟtš€bwz</p> <p>ÛVt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿ‡e`Oewc  j€fǏºN  R—úQŽN݄  N#žÊ`ºN</p> <p>ChNg‰NY  Tç~ gºN  ASt^h(g  ~vt^hºN</p> <p>,{ŒNUSCQÿåN«Ž¸‹ýV  §x@ˆ9NÃ_  ¾uv`‚YÇN  'YINmp²N</p> <p>be`beŠ  ç_ýVç_l  *j w·Qù[  iml•X[</p> <p>,{ NUSCQÿVnIQq\r‚  ºNô•)YX  fgnΘ  BhP[ؘ™™</p> <p>4lIQ¥c)Y  øv—_Êvp_  _lq\‚Y;u  |œs|KNaN</p> <p>,{ÛVUSCQÿ÷mŒl NR  f)Yў0W  'YR–§e  _)YŸ0W</p> <p>NåeñOžX  v˜)YËz0W  ØSSYïz  9e)Ybc0W</p> <p>,{”NUSCQÿf[Ì[”Nf  ányÏ~¶~  f[/-N‰  ZSäSÊN</p> <p>ŸRb T1\  W„\OI{«Ž  )n‡e\Ŗ  ‡e(l_l_</p> <p>,{mQUSCQÿ€Æ€øvgq  _ڋøvÁ‰  T‚qQNm  Ã_gq N£[</p> <p>×_ TST  ²NÆ[àeô•  cƒ±NqQ  U¡NŸÒ[</p> <p>,{NUSCQÿ%fánºNô•  #k#kTcƒ  CS^ÞzÑS  NlšTY~</p> <p>mQ\utQúe  ”N7Œ0N{v  ýVðll‰[  ºNÿ[t^0N</p> <p>ÛVt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿ%fñm <p>ޘpAmÉl  äS(gÂS)Y  ׋Å`;ua  …:NîX‰</p> <p>,{ŒNUSCQÿEm\„bk  ëVõVT£g  nmIQ cq_  Nu†N†N</p> <p>)YSl‘äR  Ÿqý€uç]  û[9h^  àe@b NSf</p> <p>,{ NUSCQÿRúQƒ^  MbNS*j¢n  ™e‹N‚Y^y  ƀ'YÃ_Æ~</p> <p> —¬Ž=\v  {k €Tò]  ìr(g¾–/e  ÞV)Yàe›R</p> <p>,{ÛVUSCQÿ}vcˆ)YO  ‰sm°Qn  Qe{kvb$O  YØS NÊ`</p> <p>NONÃ_  O×_bÎW  +T›9ƒæ‚  ‚uØ_{k</p> <p>,{”NUSCQÿ&Pžåw؏  b¤Ó~–  N1UNŒT  |T g_{|</p> <p>"k|TÀ–Í  ‚Yôu‚Y‰‘  YñmºNY—  ff2kaw</p> <p>,{mQUSCQÿ2kŠÈSbk  TTTT  ê•ÁpvQ͋  /e/e>T>T</p> <p>ãS催`³l  ™Yí‹Þàs  ؚŒ–º‹  wޘr‚‚</p> <p>,{NUSCQÿç~€__eg  i—EeŸ°e  Ncˆ&^4l  åN·_:N»</p> <p>/UMb/f>N  åwºN„UûN  ÑyYetQýV  NöeñOۏ</p> <p>”Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{ÛVUSCQÿ;R‚BlQR  ˆ[*h…_TQ  ³‡ÂS_f  ånýzEQpe</p> <p>©c3€×vÔ  pNi؏às  N½eHe¦˜  ¯øf[ek</p> <p>,{NUSCQÿÀT?žMÎ‘  »Y»yP[ce  egz˜×S  ˜[<lÍS</p> <p>Í_àeïSÍ_  < Nhq\  «RÌ[Nm+  ä” €pi–</p> <p>uQeg\!c  4legW©c  ÿf)YLˆS  ×_X[ؚ܏</p> <p>”Nt^§~ NŒQ</p> <p>,{ŒNUSCQÿΘAmGom  l‡[if  )n‡e\Ŗ  êN`N¹e</p> <p>^yǑUYUY  ánb—¢~IQ  ZΘÛQÛQ  øvŒŒXX</p> <p>Θ¦^éé  =„=„'Y¹e  YKNðl6q  `NåN:N8^</p> <p>,{ NUSCQÿäNúQ‚Yq\  /cN|T  imimaƒaƒ  Ü~Î~ŽN</p> <p>Ê`›m‡šjm  4lW N g  ²‹ŒT}Y  ‰Θî•×O</p> <p>GYÍs_[  ’N gàe  ”NVnÛVwm  Ã_¦`ڋ g</p> <p>,{”NUSCQÿ4Y4Y/fS  ZZ €Œ  áOãS_³l  8Y8YvQŒ</p> <p>tôvlîX  ƒOƒO €Œ  á€qN   àe=zKNŒ</p> <p>wm–)Yzz  àe@b NŒ  þbºNYrga  €u8^Œ</p> <p>,{NUSCQÿNCQ YËY  NaŒôf°e  Ch¢~ógÿ~  ³‚Iƒ‚Y5ƒ</p> <p>„š3–PÆv  ёΘ=r  N̑àe‘N</p> <p>ΘꖤN R  Ò[l­ˆºN  \g‚YAm  N;RCSё</p> <p>mQt^§~ NŒQ</p> <p>,{ÛVUSCQÿu9NÀQN  œUû•PNÁ‰  ‰|¨X{v:W  #•Ÿ§U)Y</p> <p>1Uõ_ZPSb  gg g <p>ß`™Yß`–€  ;mup;m°s  aºNº€Q  ¨RºNÃ_&_</p> <p>mQt^§~ NŒQ</p> <p>,{NUSCQÿÒ[¬QJg  SýVΘIQ  ΘR—QR  ^XY¹†u</p> <p>+o)Yޘ‚  ·~·~lblb  ö”ň }ùˆ  ê–gq‘NIQ</p> <p>ÂrΘ´fꖠ ê– N R—  ΘwS‹k‘N  ^ynl=r</p> <p>,{ NUSCQÿPŸ)Y'Y#W  'Yù•)Y«[  Np‚i–  ‰)YÖSÏ~</p> <p>~‘N~šþ–  eg»Sàe*Ž  CSØSNS  'Y>f^y</p> <p>fß[Ëyëk  kp <p>,{”NUSCQÿ4lônówz  NÃ_Na  aÀo•mö–  ~va¤NƖ</p> <p>ñm`ŸqQ†  *S7Y@b`  öeIQOƒÒ‚  }vyšÇ™–</p> <p>t’€_åweg  «ƒwˆN/f  ÷åwԏ  M`‚Y”–N</p> <p>,{NUSCQÿf[ € NŒS  æ‚Ã_d[㋠ û•ÇRœU  Á‰$`PŸ</p> <p> gYeàe{|  NOP NP  ò‹ºN N&P  PNdk N²u</p> <p>XbirŠ×_  »UKNåNt  €‚Y¯e  Ý]Am No`</p> <div id=fenye><span class="cuerrent">1</span>&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'>2</a>&nbsp;<a href='http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml'> NNu˜</a></div><div class=clear></div><div class=space10></div><div class='youtopad zuoad' id=conbot></div><!--°e^JTÿ…Q¹[åN N:Q!h^JTming5--> <div class="adl ad620"> <script src=/meng/article/wang.js></script> </div></div><div class=hudong><B class=b1><A title=틇eº‹[W¤NAm href="http://www.yuwenba.net/bbs/" target=_blank>º‹[W¤NAm</A></B> <B class=b2><A title=b‰•b?z href="http://www.520xy8.com/user/" target=_blank>b‰•b?z</A></B> <B class=b3><a href="#" onclick="javascript:addFavorite2()"> ReQ6eυ</a></B><B id=fenxiang><span id="bdshare2" class="bdsharebuttonbox" > <a class="bds_weixin" data-cmd="weixin" ></a> <a class="bds_qzone" data-cmd="qzone" ></a> <a class="bds_tsina" data-cmd="tsina"></a> <a class="bds_tqq" data-cmd="tqq"></a> <a class="bds_renren" data-cmd="renren"></a> </span></B></div></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿming7--> <div class="adwen2 ad646"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/guan3.js"></script> </div><div class=space6></div> <DIV class="tab02"><div class="tab2 huitt kewentm"><h3>,g‡ehîv: 0bí‹'YhQ 0</h3><span id="more"><a href="http://www.520xy8.com/Article/list/List_86.shtml" target=_blank>ԏÞVhîv</a></span></div></div> <DIV class="tab02"><DIV class="Menubox c049"><UL><LI class=hover id=indextabe1 onmouseover="setTab('indextabe',1,3,'hover','Menubox')">øvsQ‡eàz</LI> <LI id=indextabe2 onMouseOver="setTab('indextabe',2,3,'hover','Menubox')">œU"kdk‡ech„v؏œU"k</LI> <LI id=indextabe3 onMouseOver="setTab('indextabe',3,3,'hover','Menubox')">f[u‘˜S¾| </LI></UL></DIV> <DIV class=Contentbox><!--tab1--> <DIV class=hover id=con_indextabe_1><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201108/41693.shtml" target="_blank">&^ gñmW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41694.shtml" target="_blank">&^ gޏW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41695.shtml" target="_blank">&^ g͑W[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41696.shtml" target="_blank">&^ g}vW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41697.shtml" target="_blank">&^ g{W[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201108/41698.shtml" target="_blank">&^ gNW[„v£sTbí‹</a><cite class=time>08-20</cite></LI></ul></DIV></DIV></DIV> <!--tab2--> <DIV class=undis id=con_indextabe_2><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201002/314.shtml" target="_blank">zfgaí‹U_</a><cite class=time>02-03</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/315.shtml" target="_blank"> TºN TŠ</a><cite class=time>02-03</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/504.shtml" target="_blank">\f[Å_û‹äS׋ŒT TåS</a><cite class=time>02-20</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/545.shtml" target="_blank"> TºN TŠ2</a><cite class=time>02-22</cite></LI><LI><a href="/Article/201002/715.shtml" target="_blank"> TºN&nbsp; TŠ</a><cite class=time>02-26</cite></LI><LI><a href="/Article/201003/945.shtml" target="_blank">äS׋sOåSïy/}</a><cite class=time>03-02</cite></LI></DIV></DIV></DIV> <!--tab3--> <DIV class=undis id=con_indextabe_3><DIV class=leftbox><DIV class=main><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><!--#include File="/xiaoxuesheng/JS/xuesheng.html"--></ul></DIV></DIV></DIV></DIV></div> <div class=clear></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿøvsQ-Nô•ming9--> <div class="adl ad647"> <script src=/meng/article/guan3.js></script> </div><div class=space6></div> <div class='kwneirong copyright'><div class="tab2 huitt"><h3>HrCgÊSMQ#ðXf</h3><span id="more"><a href="#top">ÞV0Rv˜è</a></span></div><p class="banquan"><cite>`$</cite> áQ,gQèlf"egnÿ<a href="http://www.520xy8.com/">\í‹'T</a>"„v@b g‡eW[0þVGrŒTó—Ɖ‘˜?zöN ÿHrCgGW^\\í‹'T@b g ÿûNUO’ZSO0QÙzb*NºNl}0þ”¥c0l4båNvQÖNûNUO¹e_O(uGWÅ_{˜èlf"?zöNegnÿ\í‹'T" ÿݏ€,gQ\OÕlývzÕl‹_#ûN0</p><p class="banquan"><cite>a$</cite> ,gQ*gèlf"egnÿ\í‹'T"„v‡e/þVI{?zöNGW:Nl}?z ÿ,gQl}ÅNúWŽN OôfYáOo`KNîv„v ÿv^ NasT@w^ Tl}?z„v‰¹pbÁ‹ž[vQ…Q¹[„vwž['`0</p><p class="banquan"><cite>b$</cite> ‚Y,gQl}?z‰mÊSHrCgI{˜ ÿ÷‹\O€Á‰?zT(W$NhT…QN\í‹'TT€û| ÿ®±{ÿ27731085@qq.com</p></div></div> <div class="yuwen_right yemianyou"> <!--°e^JTÿéwb_^JT1 ming10--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing1.js"></script> </div> <!--°e^JTÿéwb_^JT2--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing4.js"></script> </div><div class=space6></div><div class="you_kuai"><div class="biaoti_l gengduo"><h3><span id="lanmuzuo">bí‹'YhQg°eôf°e</span><span id="more"><a href="http://www.520xy8.com/update/" target="_blank">hQÙzg°e</a></span></h3></div><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><LI><a href="/Article/201501/81316.shtml" target="_blank">\f[uf™Q•„vbí‹</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81315.shtml" target="_blank">\f[u͋í‹R{|'YhQ</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81314.shtml" target="_blank">&^ gNù[ÍSINÿ͋ ÿW[„vbí‹</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81313.shtml" target="_blank">8^Á‰„vbí‹Ã~`N</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81312.shtml" target="_blank">bí‹Ny˜Ã~`N</a></LI><LI><a href="/Article/201501/81311.shtml" target="_blank">Ïc™QYŒŒ0cˆ@w„vbí‹</a></LI></ul></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿéwb_^JT3 ming11--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing3.js"></script> </div><div class=space6></div><div class="you_kuai"><div class="biaoti_l gengduo"><h3><span id="lanmuzuo">¨cPƒN˜˜</span><span id="more"><a href="http://www.yuwenba.net/zhuanti.html" target="_blank">@b gN˜˜</a></span></h3></div><ul class="txt_listsj bMar8 juzuo"><!--#include File="/JS/special.html"--></ul></div><div class=space6></div> <!--°e^JTÿéwb_^JT4 ming13--> <div class="adl adjuxing"> <script src="/meng/xinrenjiao/neirong/juxing4.js"></script> <!--<script src=/meng/article/juxing6.js></script>--> </div></div></div> <!-- (u•^ --><div class="footer"> <div class="f_links"><div class=foot_guan><div class=foot_left><p><a target="_blank" href="http://weibo.com/yuwenba" class="forsina" rel="nofollow"><img src="/Images/weibo.png" alt="sQèlsina"></a> <a target="_blank" href="http://user.qzone.qq.com/27731085" rel="nofollow"><img src="/Images/qqzone.png" alt="sQèlQQzzô•"></a> <a target="_blank" href="http://www.520xy8.com/Activities/" rel="nofollow"><img src="/Images/weixin.png" alt="sQèl®_áO"></a></p></div><div class=foot_right><p><a href="http://www.520xy8.com/about/" target="_blank" rel="nofollow">sQŽNbìN</a> | <a href="http://www.520xy8.com/about/lianxi.html" target="_blank" rel="nofollow">T€û|bìN</a> | <a href="http://www.520xy8.com/about/copyright.html" target="_blank" rel="nofollow">HrCgðXf</a> | <a href="http://www.520xy8.com/update/" target="_blank">g°eôf°e</a> | <a href="http://www.520xy8.com/sitemap.html" target="_blank">QÙz0WþV</a> | <a href="http://www.520xy8.com/youqing/" target="_blank">ËSÅ`þ”¥c</a> | <!--ß~¡‹_ËY--><script src="http://s5.cnzz.com/stat.php?id=1812246&web_id=1812246" language="JavaScript"></script><!--ß~¡‹Ó~_g-->| <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Ff7b796ba94d662442f0784c13197f47b' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script></p><p>Copyright &copy; 2009-<script language="JavaScript">var myDate = new Date();var theYear = myDate.getFullYear();document.write(theYear);</script> <strong><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">\í‹'T</a></strong>(<strong><a href="http://www.520xy8.com/" target="_blank">520XY8.COM</a></strong>) All Rights Reserved0</p></div></div><div class=clear></div> <div class=space10></div><!--ԏÞVv˜è--> <div id="gotoTop"><a title="ԏÞVv˜è" href="#top">ԏÞVv˜è</a></div></div></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"slide":{"type":"slide","bdImg":"1","bdPos":"right","bdTop":"100"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)]; </script> <!--v˜è‘˜Sü[*‚--> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/xdf_tongy.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/suggest.js"></script> </SCRIPT> </body></html>